In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Client:

Natuurlijk persoon die een overeenkomst met de organisatie heeft afgesloten, hetzij door een onderbewindstelling, of voor een andere dienstverlening.

Bewindvoerder:

De organisatie ESCARE Beschermingsbewind die zich bezig houdt met de uitvoering van het bewind ten behoeve van de cliënt.

Beheerrekening:

Een door bewindvoerder geopende rekening voor cliënt en op naam van cliënt waarop het inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten, evenals eventuele reserveringen, plaatsvinden.

Leefgeld:

De periodieke vergoeding die cliënt op basis van het vastgestelde budgetplan ontvangt om te voorzien in de huishoudelijke uitgaven.

Budgetplan:

Het plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betalingen van de vaste lasten en variabelen lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan evenals de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de toekenning daarvan wordt vastgesteld.

Inkomsten:

Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen worden gerekend.

Plan van Aanpak:

Het plan met schriftelijke afspraken die betrekking hebben op de behandeling van de cliënt. Het gaat hierbij onder andere om gestelde doelen, een tijdplan, de wederzijdse verwachtingen en de te verrichten taken en eventuele andere deskundigen waarop een beroep moet worden gedaan.

NAAR MENU